Opłaty za zajęcia

Załącznik Nr 1

do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Na podstawie § 4 pkt 3 Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez GOK w Bliżynie wprowadzam:

Zasady pobierania i wysokość opłat za zajęcia

w Gminnym Ośrodku Kultury na sezon 2022/2023

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w ramach działalności statutowej organizuje bezpłatne i odpłatne zajęcia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 2

 1. W sezonie 2022/2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie będą odpłatne zajęcia:
   – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
  1. Ustala się kwotę w wysokości 20 zł. miesięcznie od uczestnika zajęć.

  § 3

  1. Opłaty za poszczególne zajęcia wnoszone są:
    b) w każdym kolejnym miesiącu tj. od października do czerwca, najpóźniej do 15-go dnia
    każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
   1. Opłaty należy dokonywać w kasie GOK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy
    lub przelewem na konto GOK ( BS 07 8520 0007 2004 0017 8044 0004).
    W tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć oraz
    określenie miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
   2. Opłata jest naliczana od miesiąca, w którym rozpoczęła się realizacja poszczególnych
    zajęć bądź od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął udział w zajęciach.
   3. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca. 5. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania zajęć następuje wyłącznie w przypadku
    pisemnej rezygnacji z zajęć. 6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
    W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie, GOK
    w Bliżynie wzywa uczestnika do spełnienia świadczenia. 7. Wpłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.

   § 4

   W Ośrodku prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć. Każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

   § 5

   1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe naliczanie i rozliczanie opłat są: kasjer, główny
    księgowy i instruktor odpowiedzialny za prowadzenie zajęć.
   2. Instruktor prowadzący zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji list uczestników zajęć.
   3. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia rozstrzyga Dyrektor GOK w Bliżynie , na podstawie niniejszego Cennika oraz Regulaminu uczestnictwa w zajęciach,.