RODO – INFORMACJE

Klauzula informacyjna
dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych , uczestników wszystkich wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Bliżynie

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, z siedzibą
w Bliżynie , Plac Broel-Platerów 4, 26-120 Bliżyn reprezentowany przez Dyrektora GOK Bliżyn;

2. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować poprzez e-mail: iodo@gokblizyn.wp.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych (m.in.
organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń
kulturalnych i artystycznych, itp.) oraz innych prawnych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody;

4. Pani/Pana dane osobowe oraz przekazywane będą tylko na podstawie przepisów prawnych oraz
w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów przy wykonywaniu naszych zadań
statutowych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze,
konsultacyjne, bankom w zakresie realizacji płatności oraz innym podmiotom działającym na
nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych
i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą
przetwarzania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna

dot. rozpowszechniania wizerunku uczestnika imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby uczestniczące w różnych imprezach, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury
w postaci wizerunku do celów identyfikacji poprzez: umieszczenie zdjęcia
z wizerunkiem na tablicach znajdujących się w pomieszczeniu GOK, na stronie internetowej GOK, mediach społecznościowych (Facebook), w prasie lokalnej
.

Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np. kadrowanie, obróbka materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i sposobem prezentacji wizerunku.

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do odwołania zgody przez Uczestnika imprez.

Uczestnik oświadcza, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

Udział uczestnika w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Klauzula informacyjna dla Użytkowników
Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Biblioteki Publicznej w Mroczkowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki Publicznej w Bliżynie
i Mroczkowie jest Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie z siedzibą Plac Broel-Platerów 4,
26-120 Bliżyn, telefon: 41 25 41 676.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Mroczkowie
możliwy jest pod adresem email : iodo@gokblizyn.wp.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa
z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2 ustawa z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Publicznej w Bliżynie
i Mroczkowie.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu
Biblioteki umożliwiający pełną obsługę Użytkowników Biblioteki Publicznej w Bliżynie
i Mroczkowie.

7. Użytkownik Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Mroczkowie ma prawo do: dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania.

8. Użytkownik Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Mroczkowie ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO).

9. Podanie przez Użytkownika Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Mroczkowie danych
osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.

10. Dane Użytkownika Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Mroczkowie nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.